Site Overlay

Hodnoty

Našim cieľom je pomáhať mladým ľudom rozvíjať záujem o umenie, kultúru, filozofiu, náboženstvo, politiku a občiansku angažovanosť. V praktickej rovine nám ide o pomoc pri objavovaní talentov a schopností, ktoré má každý mladý človek a ktorými sa môže aktívne  podieľať sa na veciach, ktoré sa dejú v našich dedinách i mestách, tak u nás doma ako aj v širšom priestore. Naše hodnoty vychádzajú z kresťanského pohľadu na človeka a spoločnosť, uznávajú rovnakú ľudskú dôstojnosť každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť. S tým súvisia aj naše základné princípy:

Spoločné dobro

Každý človek realizuje svoj každodenný život v rámci spoločenstva s inými ľuďmi, čo niekedy znamená aj schopnosť zrieknuť sa vlastného pohodlia či prospechu pre dobro ostatných. Teda nie osobné šťastie jednotlivca, ale dobro celej spoločnosti by malo byť v našom uvažovaní a konaní na prvom mieste.

Sloboda

Vnímame ju ako schopnosť rozhodnúť sa pre dobré a pravdivé konanie, ktoré prinesie konkrétne dobro inému človeku, či celej spoločnosti. Nechceme byť pri svojom rozhodovaní limitovaní tým, aký dojem to u druhých vyvolá, radšej chceme vidieť dobro, ktoré môžeme svojim slobodným rozhodovaním preniesť.

Spravodlivosť

Ak vnímame nespravodlivosť, môžeme sa na ňu sťažovať na kompetentných miestach. Oveľa viac však spravíme, keď sa budeme usilovať na konkrétne miesta prinášať viac spravodlivosti. Nestačí iba prstom ukazovať na to, čo je zlé a nespravodlivé. Chceme priložiť ruku k dielu a realizovať konkrétne konštruktívne riešenia.

Subsidiarita

Sme presvedčení, že na každej úrovni riadenia spoločnosti sú ľudia, ktorí sú schopní vidieť konkrétne dobro tej skupiny ľudí, za ktorú zodpovedajú a dokážu tak lepšie ponúkať a realizovať konkrétne riešenia pre svoju komunitu. Chceme formovať mladých ľudí, aby dokázali robiť správne rozhodnutia a mali schopnosť niesť za ne osobnú zodpovednosť.

Solidarita

Spoločné dobro v našom ponímaní neznamená byť slepý a hluchý voči tým, ktorí naň nedokážu dosiahnuť. Schopnosť podeliť sa a pomôcť tým, ktorí sú odkázaní na naše milosrdenstvo, je základným princípom kresťanskej lásky k blížnemu. Solidarita je o schopnosti podať druhému človeku ruku a ponúknuť mu konkrétnu pomoc. Z hľadiska politického videnia sa nehanbíme za to, že sme kresťanskí demokrati, sme pravicoví konzervatívci a toto sa prejavuje aj v našom videní toho, ako by mala vyzerať naša spoločnosť:

Právo a spravodlivosť

Každý človek má podľa nášho názoru mať rovnaký prístup ku všetkým právam a jeho povinnosti musia byť rovnako vymožiteľné. Úlohou štátu je, aby svojimi zákonmi uľahčoval život všetkým svojim občanom. Zároveň má štát podporovať každého svojho občana, aby si mohol v rámci svojich možností sám realizovať svoje osobné šťastie. Ak to otočíme, myslíme si, že nie je úlohou štátu zabezpečovať osobné šťastie jednotlivca, ani úlohou občana, aby strácal energiu riešením svojich základných práv a slobôd.

Podnikanie a hospodárstvo

Každý človek má právo na osobné vlastníctvo, s ktorým súvisí aj sloboda s jeho nakladaním. Myslíme si, že štát má podporovať podnikateľské prostredie odbúravaním zbytočných byrokratických bariér a svojim konaním nemá nijako zasahovať do slobodného trhu a deformovať podnikateľské prostredie.

Rodina a sociálne systém

Každý človek má mať právo založiť si rodinu. Štát by mal podporovať mladých ľudí k tomu, aby sa nebáli uzatvárať manželstvá a mať deti. Podpora pôžičiek pre mladých na bývanie je základ k tomu, aby sa mladí mohli v rozumnom čase osamostatniť od svojich rodičov a založiť si vlastnú rodinu. Podpora pôrodnosti vo forme rôznych sociálnych zvýhodnení pre zodpovedných rodičov je významná investícia do budúcich dôchodcov.

Školstvo a kultúra

Každý mladý človek musí mať rovnakú možnosť nadobudnúť kvalitné vzdelanie. Zásadná reforma školského systému musí byť postavená v prvom rade na výchove k čnostiam a samostatnému kritickému mysleniu. Tomu musia byť prispôsobené učebné osnovy a vzdelávacie programy. Toto sa postupne automaticky premietne do oblasti kultúry, kde namiesto úpadku môže opäť dominovať krása.

Identita a osobné slobody

Každý človek by mal byť zakotvený vo svojej osobnej identite, ktorú objavuje a prijíma vo svojej rodine, v škole, medzi priateľmi, v osobnej angažovanosti. Ak vieme, kto sme, vieme, kam kráčame a nehrozí nám, že sa rozpustíme v nejakom fiktívnom šedom priestore. Kto má úctu k sebe, musí ju mať aj k druhému človeku. Sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého. Naše osobné šťastie nesmie byť cieľom, za ktorým kráčame cez mŕtvoly.

Európska únia

Každý človek má právo vedieť, že spoločná Európa je dielom nás, kresťanských demokratov. Je veľa vecí, ktoré v dnešnej EÚ nefunguje, preto by sme to mali byť práve my, mladí kresťanskí demokrati, ktorí by sme sa mali podieľať na tom, aby sme napravili to, čo vidíme ako problém. Vnímame ju ako príležitosť nielen na zabezpečenie našich potrieb, ale aj ako výzvu na zlepšenie jej demokratického fungovania.